OZE Wielkopolskie

Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w Wielkopolsce

W województwie wielkopolskim trwa nabór na dofinansowanie budowy, rozbudowy lub przebudowy instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W ramach projektu możliwe będzie również podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Wspierane będą następujące typy działań:

Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji OZE:

• wykorzystującej energię wiatrową – do 5 MWe,
• wykorzystującej energię słoneczną – do 2 MWe/MWth,
• wykorzystującej biomasę – do 5 MWth.
• wykorzystującej energię wodną – do 5 MWe,
• wykorzystującej energię geotermalną – do 2MWth,
• wykorzystującej biogaz – do 1 MWe.
W ramach jednego wniosku typy projektów można łączyć. W przypadku gdy w ramach projektu zainstalowanych zostanie kilka lub więcej urządzeń (instalacji) wykorzystujących to samo źródło energii odnawialnej, to należy zsumować moc poszczególnych instalacji.

 

Dodatkowe wymagania w ramach działania:

• Wszelkie definicje oraz zakres wsparcia musi być zgodny z przepisami prawa w zakresie odnawialnych źródeł energii.
• Podejmowane w ramach priorytetu działania muszą być zgodne z Europejskim strategicznym planem w dziedzinie technologii energetycznych (tzw. SETPlanem).
Minimalna moc instalacji w ramach projektu wynosi:
– 0,15 MWe dla instalacji wykorzystujących energię wodną,
– 0,3 MWe/MWth dla instalacji wykorzystujących energię słoneczną
– 0,5 Mwe/MWth dla pozostałych rodzajów energii.
• Nie jest możliwe dofinansowanie samych przyłączy energetycznych.
• Wsparcia nie otrzymają projekty dotyczące wyłącznie odtworzenia/remontu istniejącej infrastruktury.
• Wsparcie w ramach projektu dotyczy wyłącznie nowych środków trwałych.
• Przy wyborze projektów do dofinansowania będą brane pod uwagę między innymi aspekty dotyczące: planowania przestrzennego, oceny oddziaływania na środowisko, lokalizacji inwestycji względem obszarów Natura 2000, wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.
• Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
• W ramach działania nie będą wspierane inwestycje w zakresie produkcji urządzeń do wytwarzania energii z OZE (które będą wspierane w ramach Działania 1.5).
• Preferencję w ramach projektów polegających na zastosowaniu wysokosprawnej
kogeneracji uzyskają projekty realizowane w formule ESCO.
• W ramach jednego konkursu wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

 

Podmioty uprawnione do dofinansowania:

• przedsiębiorcy,
• jst i ich związki,
• jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną,
• państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe
• jednostki budżetowe,
• spółdzielnie mieszkaniowe
• organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
• szkoły wyższe,
• spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
• podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego),
• podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.
Partnerstwo w projekcie jest możliwe tylko w ramach katalogu uprawnionych wnioskodawców w oparciu o porozumienie, umowę lub inny dokument równoważny.

 

Poziom dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych.

Dla instalacji do 200 kW mikro i małe przedsiębiorstwa 65%, średnie przedsiębiorstwa 55%, duże przedsiębiorstwa 45%. Dla większych projektów mikro i małe przedsiębiorstwa 80%, średnie przedsiębiorstwa 70%, duże przedsiębiorstwa 60%.

Wsparcie w ramach konkursu udzielane jest w formie pomocy bezzwrotnej.

 

Nabór wniosków:

Planowany termin naboru: 30 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.
 

Sprawdź, czy Twój projekt ma szansę na pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych?