Wsparcie ekspansji zagranicznej MŚP z woj. zachodniopomorskiego

Rozpoczął się konkurs na projekty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego, dotyczące wsparcia realizacji opracowanej przez przedsiębiorstwo strategii ekspansji na rynki zagraniczne. Poniżej prezentujemy krótki przegląd wymagań konkursowych.

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

W ramach 1 typu projektu, czyli kompleksowego wsparcia indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne:

 1. mikroprzedsiębiorstwa,
 2. małe przedsiębiorstwa,
 3. średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 1: Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne

 1. Przedmiotem projektu w ramach typu 1 jest realizacja opracowanej przez przedsiębiorstwo strategii ekspansji na rynki zagraniczne.
 2. Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie na działania służące wdrożeniu poszczególnych etapów strategii ekspansji na rynki zagraniczne pod warunkiem realizacji tej strategii w sposób kompleksowy (tj. nie w formie incydentalnych działań), mający na celu efektywne przygotowanie i zaprezentowanie oferty przedsiębiorstwa.
 3. Warunkiem koniecznym jest realizacja co najmniej dwóch działań/etapów zaplanowanych w strategii.
 4. Wsparcie będzie mogło obejmować wybrane lub wszystkie etapy/działania zaplanowane w strategii, zakresie którymi mogą być:
 • przygotowanie do prezentacji oferty podczas imprez targowo-wystawienniczych,
 • udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
 • udział w misjach gospodarczych za granicą związanych z rynkiem docelowym połączonych z bilateralnymi spotkaniami z potencjalnymi kontrahentami,
 • doradztwo w zakresie strategii działań marketingowych, koncepcji dostosowania wzorniczego produktów/oferty, koncepcji wizerunku przedsiębiorcy, czy ochrony własności intelektualnej na wybranych rynkach docelowych,
 • doradztwo w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów gospodarczych,
 • doradztwo w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej na rynkach docelowych,
 • uzyskanie niezbędnych dokumentów/certyfikatów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki docelowe
 1. Wsparcie adresowane jest wyłącznie do przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego.

Do Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego zalicza się:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe
 • zaawansowane wyroby metalowe
 • produkty drzewno-meblarskie
 • opakowania przyjazne środowisku
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze
 • multimodalny transport i logistyka
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych

Finansowanie projektu

W przypadku projektów objętych pomocą de minimis maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Maksymalna kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć kwoty 150 tys. zł. Jedno przedsiębiorstwo może zrealizować kilka projektów, jednak całość dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 150 tys. zł.
 

Sprawdź, czy Twój projekt ma szansę na pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych?