Konkurs na dotacje dla MŚP z województwa małopolskiego

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie dla swoich inwestycji. Dotacja obejmuje projekty dotyczące wytwarzania urządzeń finalnych lub ich kluczowych i wyspecjalizowanych komponentów, które przeznaczone są do produkcji energii, ciepła oraz biokomponentów i biopaliw II i III generacji.

O wsparcie mogą starać się przedsiębiorcy działający na rynku od co najmniej 2 lat.

Kto może wnioskować o wsparcie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające na rynku dłużej niż 24 miesiące.

Na co może zostać przeznaczona dotacja?

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP, obejmujące wytwarzanie urządzeń finalnych lub ich kluczowych i wyspecjalizowanych komponentów, wykorzystywanych do produkcji:

  1. energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,
  2. ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,
  3. innych urządzeń grzewczych, aniżeli wskazane w pkt. 1) i 2), w tym m.in. urządzeń służących do produkcji, magazynowania lub odzyskiwania ciepła z otoczenia (np. pomp ciepła, rekuperatorów), kotłów grzewczych gazowych, olejowych, elektrycznych, na paliwa stałe, urządzeń kogeneracyjnych,
  4. energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,
  5. biokomponentów oraz biopaliw II i/lub III generacji.

Kryteria premiujące projekty:

  • pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój oraz ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego
  • zgodność z regionalną inteligentną specjalizacją
  • innowacyjność produktowa lub procesowa
  • zaawansowany stan przygotowania projektu do realizacji

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy. Realizacja projektu, nie może się rozpocząć później niż 1.04.2018 r.

Finansowanie projektu:

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, a dla średnich przedsiębiorstw 45%. Minimalny wkład własny musi wynieść 45% wydatków kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 55% dla średnich przedsiębiorstw.

UWAGA: Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 500 tys. zł. Maksymalna nie może przekroczyć 25 mln zł.

 

Konkurs potrwa do 31 sierpnia br. Planowane rozstrzygnięcie przewidziano na kwiecień 2018 r.

Sprawdź, czy Twój projekt ma szansę na pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych?