Mikroinstalacje OZE Kujawsko-Pomorskie

Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w Kujawsko-Pomorskim

W województwie kujawsko-pomorskim trwa konkurs na dofinansowanie inwestycji związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

O wsparcie dla swoich inwestycji mogą wnioskować między innymi przedsiębiorcy w ramach schematu: instalacje OZE służące do produkcji energii cieplnej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

 • budowy, przebudowy instalacji do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii cieplnej pochodzącej z OZE (słońca oraz biomasy i geotermalnej)
 • wraz z podłączeniem źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Elementem projektu będzie przyłącze do sieci ciepłowniczej, należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

W przypadku projektów o wartości powyżej 10 mln zł kosztów kwalifikowalnych beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu projektu, przy czym wydatek z nim związany, pod warunkami wymienionymi powyżej, będzie kosztem kwalifikowalnym.

Kryteria premiujące:

 • zgodność z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub Planem działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP);
 • stopień redukcji gazów cieplarnianych;
 • lokalizacja projektu na obszarze chronionym;
 • lokalizacja projektu na terenie uzdrowisk zgodnie z OSI – „Rozwój funkcji uzdrowiskowych”. Obszar ten dotyczy trzech uzdrowisk statutowych: Ciechocinek, Inowrocław, Wieniec Zdrój oraz innych miejscowości, które uzyskają status uzdrowiska;
 • efektywność kosztowa w odniesieniu do 1 MW mocy zainstalowanej;
 • miejsce pochodzenia surowców – surowce lokalne w przypadku biomasy;

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 1. przedsiębiorstwo;
 2. jednostkę samorządu terytorialnego;
 3. związek JST;
 4. stowarzyszenie JST;
 5. samorządową jednostkę organizacyjną;
 6. organ władzy, administracji rządowej;
 7. państwową jednostkę organizacyjną;
 8. organizację pozarządową;
 9. partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Finansowanie projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Konkurs potrwa do 31 sierpnia 2017 r. Planowane rozstrzygnięcie przewidziano na styczeń 2018 r.

 

Sprawdź, czy możesz aplikować o środki z funduszy unijnych?