Odnawialne źródła energii w woj. warmińsko-mazurskim

W Warmińsko-Mazurskim  do 31 sierpnia można pozyskać dofinansowanie na budowę i rozwój infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

TYPY WSPIERANYCH PROJEKTÓW

W ramach działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wspierane są następujące typy projektów:

1: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe.
2: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth
3: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.
4: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.
5: Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV) kod zakresu interwencji: 005 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył).

 

Podmioty uprawnione do dofinansowania

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:
1. Przedsiębiorstwa;
2. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
3. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
4. Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
5. Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

 

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania dla instalacji do 200 kW wynosi dla mikro i małego przedsiębiorstwa 65%, dla średniego przedsiębiorstwa 55%, a dla dużego przedsiębiorstwa 45%. Dla większych projektów poziom dofinansowania ustalony został dla mikro i małych przedsiębiorstw na poziomie 80%, dla średnich przedsiębiorstw 70% i dla dużych przedsiębiorstw 60%.

 

Sprawdź, czy Twój projekt ma szansę na pozyskanie środków z funduszy unijnych?