Ochrona własności przemysłowej w MŚP

Dofinansowanie dla MMŚP na ochronę własności przemysłowej

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają szansę na dofinansowanie projektów zakładających uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej lub realizację ochrony prawa własności przemysłowej w ramach działania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.

 

Jakie typy projektów będą podlegały dofinansowaniu?

Celem konkursu jest wsparcie MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub  międzynarodowym (z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski) oraz jej realizacji.

Dofinansowaniu będą podlegały  projekty dotyczące:

  • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej.
  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Projekt musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację (tj. zdrowe społeczeństwo; biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa; zrównoważona energetyka; surowce naturalne i gospodarka odpadami; innowacyjne technologie i procesy przemysłowe).

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy (MMŚP), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

 

Finansowanie projektu

Wartość  kosztów kwalifikowalnych projektu (bezpośrednio związanych z realizacją projektu i kwalifikujących się do dofinansowania) musi wynieść minimum 10 tys. zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 1 mln zł.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty:

  • uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych;
  • usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia;
  • pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych:

  • pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony;
  • opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu;
  • pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji.

W przypadku projektu dotyczącego realizacji ochrony własności przemysłowej koszty postępowań sądowych dotyczących naruszeń praw własności przemysłowej nie stanowią wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Konkurs będzie rozstrzygany w ramach czterech etapów: I etap – od 16 maja do 30 czerwca, II etap – od 1 lipca do 31 sierpnia, III etap – od 1 września do 31 października, IV etap – od 1 listopada do 28 grudnia 2017 roku, który jest jednocześnie ostatnim dniem składania wniosków. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu zaplanowano na dwa miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach danego etapu konkursu.

Sprawdź, czy Twój projekt ma szansę na pozyskanie środków z funduszy unijnych?