INTELIGENTNY ROZWÓJ

PO Inteligentny Rozwój

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4Stock

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

program rozwoju obszarów wiejskich - harmonogram

POLSKA WSCHODNIA

PO Polska Wschodnia

1.2 Internacjonalizacja MSP

1.4 Wzór na konkurencję – I etap

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PO Infrastruktura i Środowisko

1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z OZE wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

DOLNOŚLĄSKIE

RPO dolnośląskie harmonogram naborów 2016

1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP

1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW

3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

3.2 Efektywność energetyczna w MŚP

KUJAWSKO-POMORSKIE

RPO Kujawsko-Pomorskie harmonogram naborów 2016

1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

10.2.1 Wychowanie przedszkolne

LUBELSKIE

RPO lubelskie harmonogram naborów 2016

1.2 Badania celowe

12.1 Edukacja przedszkolna

LUBUSKIE

RPO lubuskie harmonogram naborów 2016

1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP

ŁÓDZKIE

RPO łódzkie harmonogram naborów 2016

2.3.1 Innowacje w MŚP

4.1.2 Odnawialne Źródła Energii

10.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

MAŁOPOLSKIE

RPO małopolskie harmonogram naborów 2016

1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

3.4.4 Dotacje dla MŚP – powyżej 24 miesięcy – Typ B

MAZOWIECKIE

RPO mazowieckie harmonogram naborów 2016

3.1.2 Rozwój MŚP, Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw

4.1 Odnawialne Źródła Energii

6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

OPOLSKIE

RPO opolskie harmonogram naborów 2016

1.2 Infrastruktura B+R

PODKARPACKIE

RPO podkarpackie harmonogram naborów 2016

PODLASKIE

RPO podlaskie harmonogram naborów 2016

POMORSKIE

RPO pomorskie harmonogram naborów 2016

ŚLĄSKIE

RPO śląskie harmonogram naborów 2016

3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3

10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

ŚWIĘTOKRZYSKIE

RPO świętokrzyskie harmonogram naborów 2016

1.1 Wsparcie infrastruktury B+R

1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

RPO warmińsko-mazurskie harmonogram naborów 2016

1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat A

1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkaniowych – Schemat B

WIELKOPOLSKIE

RPO wielkopolskie harmonogram naborów 2016

1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

8.1.1 Edukacja przedszkolna

ZACHODNIOPOMORSKIE

RPO zachodniopomorskie harmonogram naborów 2016

1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej

1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

NFOŚiGW

Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce

Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie